මාසයක් වුනා…

.

.

මාසයක් වුනා…

දේදුනු පාට ම්මැලි සැරින් සැරේ මතුවෙමින්…

කලුපාට අකුරු ටිකකින් මොකක් හරි ලියන්න…

ලස්සන පින්තූරයක් අමුනන්න…

කාට හරි මඩක් ගහන්න…

මොකක් හරි බොරුවක් කියන්න…

දරන අහිංසක වෑයම නවත්තලා දාලා,

මාව තවත් කම්මැලි කොරන හැටි….!!!!

 

%d bloggers like this: