“බිසී”

මහන්සියි

මහන්සියි

වෙලාවකට හිසරදයක් වෙන…

වෙලාවකට බඩේ අමාරුවක් වෙන…

පිපාසයට වතුර ටිකක් බොන්න නැති…

බඩගින්නට කන්න වෙලාවක් නැති…

නිදහසේ හුස්ම ටිකක් ගන්න නැති…

ඇහිපිල්ලමක් ගහන්න නැති…

මහා හිරිකිත “බිසි” සමගින් හෙම්බත්ව…

ලැබුන සුළු විවේකයත් මෙලෙස “බිසි” වුන හැටි…!

හම්මෝ…. මහන්සියි… මහන්සියි… මහන්සියි…

%d bloggers like this: