15+

අනුරාධපුර ප්‍රදේශය අවටින්  අවුරුදු පහලොවට වඩා වයසැති, කැපීමට සුදුසු…


තේක්ක ගස් අවශ්‍යයි. 😀

%d bloggers like this: