නිහඬබව…!

විටෙක,

හිත නිවා සනහන…

කුණු අවුස්සා මතක් කරදෙන…

අළුත් සිතුවිලි පහල කරදෙන…

ගෙවුන සිතුවිලි විඳින්නට දෙන…

ප්‍රශ්න ගොඩකට මගක් පාදන…

ඇති ප්‍රශ්න ගැන වටහලා දෙන…

උතුම් බව දෙන,  නිවට බව දෙන…

තැනින් තැන, වෙන වෙන අරුත් දෙන…

අරුමයකි මේ නි...!

ඉතිං ඒක නිසා….

%d bloggers like this: