කෙනෙක්…!!!

සුදු පාට මල් කිනිත්තක් අරං…

සුදු සාරියක් ඇඳගෙන…

කට පොඩ්ඩ හිනාවෙන් පුරෝගෙන…

චූටි ඇස් දෙක කඳුළු බෝල වලින් නාවගෙන…

එන තුරා කෙනෙක්….

ඇඟිලි ගනිමින් හීන රොත්තක…

හී කිවා තවත් කෙනෙක්…!!!

 

ආත්මය තබාගෙන උකසට…

මුළු හිතම ණය කර…

හදවත සින්නක්කර ලියාගෙන…

සැඟව ගිය හීනයට, පෙම්බැඳ…

හී කිවා කෙනෙක්…!!!

%d bloggers like this: