ඉතිං මොන ලස්සනක්ද…?

ම්…. ම්…. ම්…. ඇට්ටේරියා මල්….!

එදා පිපිලා තිබුනා වගේම, හැඩට…

ආං…. මං දැක්ක, ඊයේ හවසත් පිපිලා තිබුනා….!

ගහ යට එකම සුදු ඇතිරිල්ලක් කරලා, ලස්සනට සරසලා.

ඒත් අඩුවක්….! එදාට වැඩියෙන් අද…

ඇට්ටේරියා ගහ යට,

බිත්ති කන්ඩිය උඩ,

දඟකරපු කෙල්ල…. අද නෑ එතෙන…!!!

ඉතිං මොන ලස්සනක්ද…???

%d bloggers like this: