නෙළුම් මල දෙනවද….. නැත්තං….

She is still bud…

හ්ම්… හ්ම්… මං දන්නවා… ඒ ඉතිං ඉස්සරනේ….

දැන්… She is flower… නේ,

මොකද කියන්නේ….නෙළුම්  මල  මට දෙනවද..? නැත්තං පොකුණ පිටින්ම උස්සං ගිහිං අපේ වත්තෙන් තියාගන්නද…???

නැත්තං හිටියා වගේ තව සුට්ටක් ඉවසලා ඉන්නද….??? (නඩුකාරි දැක්කොත් හෙම මේක…. හ්ම්… නෑ එක්කෝ මුකුත් කියන එකක් නෑ…)

%d bloggers like this: