ජීවිතය ≡ ආදරය

පුංචි මුහුණට එබී ගෙන…

කට කො‍නේ නලියන හිනාව විඳගෙන…

ඔළුව පලාගෙන, නහර වේදනා දී ගෙන,

ඇස් වලට එන කඳුළු හිර කරගෙන…

සුසුම් පිට වෙන්න නොදී,

දහසකුත් සිතුවිලි මැද,

ඔය පුංචි ඇස් දෙක දිහා බැළුවේ…

ඉල්ලන්න හිතා‍ගෙන නෙමෙයි…

ජීවි ලැබෙයි කියලා හිතාගෙන…!

%d bloggers like this: