එකම එක දිය බිඳක්….! 

වේලිලා, කරවෙලා..,
 
ගින්දරට පිච්චිලා…
 
ඉරිතලා, පලුදු වී තියෙන…
 
මේ පුංචි හදවතට,
 
එකම එක දිය බිඳක්…!
 
සීතලම සීතලට,
 
වට්ටපන් හනි හනික…
 
දූලි වෙන්නට කලින්,
 
මේ හැඟුම් සමුදාය….!

%d bloggers like this: