මැජෙන්ටා ආදරේ….!

රත්තරං පාට කිව්වම හැමෝටම මතක වෙන්නේ ලොකු වටිනාකමක්… මැජෙන්ටා පාට කිව්වම…? කාට නැතත් මටනම් බුද්ධිමත් බවමයි පසක් වෙන්නේ….!

ඒ රත්තරං පාට ආදරය මත, මැජෙන්ටා පාටින් දිලිසෙද්දී කොහෝදෝ ඉඳන් නුඹ ලඟට ආව මේ පුංචි කෘමියට, ඕනේ දෙයක් කරගන්න දීලා පාඩුවේ ඉන්න හැටි…. අනේ ඇත්තට මානෙල් මල නුඹට පිස්සුද…?

%d bloggers like this: