හද බිත්තියේ ගල් අකුරු…

පෙමින් වෙලී සිටි කාලෙක අපි සොඳුරු

මතකද නුඹට මැවු හැටි

අපි සිරි මැදුරු…

 

හෙමින් හෙමින් බැඳ හදවත ගල් පවුරු

ටික කලෙකින් ඇරඹුන හැටි

සෙල් සිදුරු…

 

 

හද බිත්තියේ නුඹ කෙටු ඒ ගල් අකුරු

අකුණු සැරට සුදිලෙන හැටි

මිණි අහුරු…

 

වැසි සමගින් මාරුත මැද මහ රුදුරු

නොසැලී ඉන්න හැටි

විඳගෙන දුක් සොඳුරු…

%d bloggers like this: