පිස්සා කිවුව දවසේ… මට කෙලවුනා….

මට අයියා කියද්දී,

මං නංගි පැට්ටා කිව්වා…

‌‌

මට මිනිහා කියද්දී…

මං කෙල්ලේ කිව්වා…

මට වඳුරා කියද්දී,

මං වැඳිරි කිව්වද…?

නැහැ…

මං හාවි… කිව්වා….

වල් ඌරා කියද්දී…

ඊරි නොකියා මොනරී කිව්වා…

ඔක්කොමත් හරි…

මට පිස්සා කියපු දවසේ,

කියාගන්න දෙයක් නැතුව මං ගොළුවුනා.

හිතා ගන්න බැරිවුනා, පිස්සා කිව්වේ…

ආදරේටද…

තරහටද…

කියලා…………….

%d bloggers like this: