පින්බර වෙසඟක් වේවා…


මගේ යාළු මාලූ හැම දෙනෙකුටම…
පින්බර සිතුවිලි වලින් සිත් පිරී ඉතිරෙන…
පින්බර වෙසක් මංගල්‍යයක් වේවා…!

%d bloggers like this: