ගෑණු රතු ඇන්දම….

ගෑණු….

පුංචි කාලේ රතු ඇන්දම…

රෝස් මල් වගෙයි…

ටිකක් ලොකු වෙලා රතු ඇන්දම…

ගිනි කිකිළියෝ වගෙයි…

වයසට ගිහිං රතු ඇන්දම…

මස් කඩේ කොක්කේ එල්ලලා ඉන්න ඌරු නාම්බෝ වගෙයි…

%d bloggers like this: