හදවතට හදවතක් නොමැතිව… තනිව පෙම්කල කාලයක්…

ඒක හරියට හීනයක්…

නුඹ ලඟින් හිටි කාලයක්,

නුඹේ  ලඟ ඉඳ දැවටී දැවටී

නුඹට පෙම් කල කාලයක්…

සොඳුරු දිය බිඳු හාදුවක්…

ගෙන තෙමා මා සියොලඟක්,

මිහිරි සිත්මල් මවා පෙන්නුව

තව හැඟුම්බර හීනයක්…

නිදි නැතුව එක රාත්‍රියක්…

හීන මැවු හැටි හීනයක්,

හදවතට හදවතක් නොමැතිව

තනිව පෙම්කල කාලයක්…

නුඹ නොමැති දුක් ගීතයක්…

සමග ඇදගත් ප්‍රානයක්,

යලිත් පිටකර නැවත නොගෙනම

යන්න සිත් දෙන කාලයක්…

%d bloggers like this: