අදත් ඉර බැස ගියා… කාටවත් නොපවසා…

 

අදත් ඉර බැස ගියා… කාටවත් නොපවසා,
පාරේ කෙලරවරක හිඳ…
පුංචි සඳ පැමිනුනා….


යවා ඈ සිය දෑස… සිය දහස් අරඹයා,
සොයාගත් හැටි මාව…
සැඟවිලා වුන් නිසා…


හිස සලා නැවත වර… මෑත්වී ඉස්සිලා,
සපථ කර මංම බව…
හිස නැවත බරවෙලා…


ඉගිල ගොස් ඈ වෙතට… අසුනකට බර වෙලා,
පෙර වින්ද කෙහෙ රැල්ල…
මා අතට ලං වෙලා…


ඒ උණුසුමට මම… තව තව ලොල් වෙලා…
බලා ඉමි පුංචි සඳ…
මා වෙතට එන තුරා…

 

%d bloggers like this: