නිල්පාට ඇස් මත්තේ…

නිල්පාට ඇස් මත්තේ…
මා ගෙවූ දින මැද්දේ,
දැනුනේ සෙනෙහස පමණි…
අහස් උස කඳු රැල්ලේ…

ලා රෝස කම්මුලේ…
දැවටී වෙලී සිටි වෙලේ,
හැඟුනේ මුදු බව පමණි…
නෙලුම් මල් විල මැද්දේ…

මැණික් මුතු සිනහවේ…
මා බැඳී සිටි වෙලේ,
අමතකයි වට පිටේ…
කුමක්දෝ සිදු වුනේ…

මතක පොදි කඳු අස්සේ…
මා සෙවූ සැනසිල්ලේ,
අදත් මට ලැබුන හැටි…
හීනයකි හිත මත්තේ…

%d bloggers like this: