අනිත් අය වගේ නොවුනට….


අයිෂ් වගේ හැඩ නොවුනට
රානිගේ හසරැල් නැතුවට
ප්‍රීටි වගේ දඟ නොවුනට
අගෙයි නුඹව මට හොඳටම…

සරස්වතී වගේ නොවුනට
ගණදෙවි නුවනත් නැතුවට
ලක්ෂ්මීගේ සල්ලිත් නැතුවට
අගෙයි නුඹව මට  හොඳටම…

සුලඟ වගේ මුදු නොවුනට
මුහුද වගේ සැඩ නොවුනට
මලක් වගේ දිලෙන හැඩට
අගෙයි නුඹව මට හොඳටම…

%d bloggers like this: