උප්පැන්නයක් නැති ළමයි…

 

දෙමාපිය වරදින්,
සමාජයේ ගැරහුමින්,
අසරනව, දුක්විඳින
මේ පුංචි පැටවුන්ට,
කාගෙ නම් සරණක්ද?
අව් වැස්ස හැරෙන්නට..!

%d bloggers like this: