තූති කලේ සිද්ධවෙච්ච කතාවක් මේ…


තූති කලේ සිද්දවෙච්ච කතාවක් මේ…
නියම වීලයෙක් කියලයි හිතූනේ,
තාත්තාගේ සයිකලයෙන් රවුමේ යයි,
එයාට කව්ලුත් කිව්වේ ගෝල් පිස්…

තාත්තා ගේන ටොපි තොකලට් පෙන්නන්න බෑ…
ඇයි ඒ ඌට ටොපි චොකලට් පේන්න බැරි ඈ…….
එහෙම තමයි තූති කාලේ ගෝල් පිස්…
ඒ වගේ පෙලේතයෝ මේ ලොකේ නෑ…

තාත්තා… තව තුත්තකින් එනවනේ…
අම්මා දැන් මත බැනලා ඉවලයි,
මල්ලියා ගේ ඇතුලේ අඳන්නේ,
කත්තියම මග බලං ඉන්නෙ දැන්…

තුත්ත තුත්ත කිත්තුවෙන්න සෑ වෙන්නටයි,
මරු නේ , අද සෑටත් ලයිටි ගියොත් ෂෝයි නේ…
තාත්තා කිව්වේ නෑ අද පලක්කු වෙනවා කියලා,
ඒ තලමට, සෑ කළුවල වැටීලා දැන්…

තාත්තා අද තොකලත් නැතුව ආවොත් නම්…
මං අඳනවා, මහ හයියෙන් හූ තියා,
තාත්තාත හිටපු ගමන් අමතක වේ…
අද තොකලත් නැත්තං මට වැදක් නෑ…

ඊට පත්තේ මොකද වුනේ දන්නෑනේ ඔයා…
දැන ගන්න ගෝල් පිස් කියන්න එපැයි…
ඊට පත්තේ වෙච්ච දේ කියන්නෑ,
පුළුවන්නම් කත්තිය හිතන්න….

%d bloggers like this: