ගෝල්ඩ් fish ටත් හිතෙන ඒවා…

මුලින්ම කට්ටියට කියන්නේ, මේක කියවලා බනින්න නම් එපා. මං මොනා කරන්නද මගේ පරම පිවිතුරු හිතට මෙහෙම ඒවා හිතුනට. ලින්ක් එකෙන් ගිහින්ම බලන්න.

ලින්ක් එක කිව්වේ ඔය වම් පැත්තේ පේන ගෑනු ළමයාගේ පින්තුරෙට.

%d bloggers like this: